BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: info@hpcvn.vn

 • Ngày đăng
 • Tên tài liệu
 • Tải về
 • 19/04/2024
 • Báo cáo thường niên năm 2023
 • Download
 • 18/04/2023
 • Báo cáo thường niên năm 2022
 • Download
 • 07/04/2022
 • Báo cáo thường niên năm 2021
 • Download
 • 19/04/2021
 • Báo cáo thường niên năm 2020
 • Download
 • 03/04/2021
 • Báo cáo thường niên năm 2019
 • Download
 • 02/04/2019
 • Báo cáo thường niên năm 2018
 • Download
 • Ngày đăng
 • Tên tài liệu
 • Tải về
 • 26/04/2024
 • Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1 năm 2024
 • Download
 • 26/04/2024
 • Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2024
 • Download
 • 26/04/2024
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2024
 • Download
 • 30/03/2024
 • BCTC riêng năm 2023 đã kiểm toán
 • Download
 • 30/03/2024
 • Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC kiểm toán năm 2023
 • Download
 • 30/03/2024
 • BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán
 • Download
 • 29/01/2024
 • Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4 năm 2023
 • Download
 • 29/01/2024
 • Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2023
 • Download
 • 29/01/2024
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2023
 • Download
 • 30/10/2023
 • Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3 năm 2023
 • Download
 • Ngày đăng
 • Tên tài liệu
 • Tải về
 • 30/01/2024
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
 • Download
 • 27/07/2023
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
 • Download
 • 18/01/2023
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
 • Download
 • 28/07/2022
 • Báo cáo quản trị 6 tháng 2022
 • Download
 • 27/01/2022
 • Bản cung cấp thông tin quản trị năm 2021
 • Download
 • 17/01/2022
 • Báo cáo quản trị công ty niêm yết năm 2021
 • Download
 • 30/07/2021
 • Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021
 • Download
 • 30/01/2021
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
 • Download
 • 22/01/2020
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019
 • Download
 • 30/07/2019
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2019
 • Download
 • Ngày đăng
 • Tên tài liệu
 • Tải về
 • 28/07/2023
 • Bản tin IR nửa đầu năm 2023
 • Download
 • 28/04/2023
 • Bản tin IR quý 1 năm 2023
 • Download
 • 28/10/2022
 • Bản tin IR quý 3 năm 2022
 • Download
 • 03/08/2022
 • Bản tin IR quý 2 năm 2022
 • Download
 • 05/05/2022
 • Bản tin IR quý 1 năm 2022
 • Download
 • 10/02/2022
 • Bản tin IR năm 2021
 • Download
 • 03/08/2021
 • Bản tin IR quý 2 năm 2021
 • Download
 • 29/04/2021
 • Bản tin IR quý 1 năm 2021
 • Download
 • 11/02/2021
 • Bản tin IR quý 3 năm 2021
 • Download
 • 29/01/2021
 • Bản tin IR năm 2020
 • Download