Bản cáo bạch

 • Ngày đăng
 • Tên tài liệu
 • Tải về
 • 22/10/2022
 • NHH công bố Bản cáo bạch
 • Download
 • 01/04/2022
 • Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
 • Download
 • 22/10/2020
 • NHH công bố Bản cáo bạch
 • Download
 • 03/12/2019
 • Bản cáo bạch Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội 03/12/2019
 • Download
 • 17/10/2018
 • Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn
 • Download