BAN LÃNH ĐẠO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Phạm Đỗ Huy Cường

Chủ tịch HĐQT

Ông Ngô Văn Thụ

Thành viên HĐQT

Bà Hòa Thị Thu Hà

Thành viên HĐQT

Ông Cho Yoon

Thành viên HĐQT

Bà Đỗ Thị Hương Giang

Thành viên HĐQT

BAN GIÁM ĐỐC

Ông Ngô Văn Thụ

Tổng Giám đốc

Bà Lâm Thị Hiền

Phó Tổng Giám đốc
phụ trách kinh doanh

Bà Đỗ Thị Hương Giang

Phó Tổng Giám đốc,
Giám đốc Tài chính