Đại hội đồng Cổ đông

 • Ngày đăng
 • Tên tài liệu
 • Tải về
 • 16/05/2024
 • Thông báo thay đổi nhân sự cty CP Nhựa HN bầu TV HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ TN2024
 • Download
 • 16/05/2024
 • Biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
 • Download
 • 11/05/2024
 • Danh sách cổ đông không CPN được bị hoàn thư giấy mời họp ĐHĐCĐ TN năm 2024
 • Download
 • 08/05/2024
 • Công bố danh sách ứng viên TV HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ TN 2024
 • Download
 • 25/04/2024
 • Thông báo danh sách cổ đông không chuyển phát nhanh được thư mời họp ĐHĐCĐ TN 2024
 • Download
 • 25/04/2024
 • Dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung tại kỳ họp ĐHĐCĐ TN 2024
 • Download
 • 25/04/2024
 • Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tài liệu đại hội
 • Download
 • 26/03/2024
 • NQ HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ TN năm 2024 và thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự.
 • Download
 • 21/04/2023
 • Biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
 • Download
 • 20/04/2023
 • Thống kê tài liệu ĐHĐCĐ TN 2023 điều chỉnh bổ sung từ thời điểm mời họp đến ngày 20/3/2023
 • Download