Đại hội đồng Cổ đông

 • Ngày đăng
 • Tên tài liệu
 • Tải về
 • 21/04/2023
 • Biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
 • Download
 • 20/04/2023
 • Thống kê tài liệu ĐHĐCĐ TN 2023 điều chỉnh bổ sung từ thời điểm mời họp đến ngày 20/3/2023
 • Download
 • 31/03/2023
 • Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
 • Download
 • 31/05/2022
 • Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 • Download
 • 28/05/2022
 • Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
 • Download
 • 25/05/2022
 • Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2022 bổ sung
 • Download
 • 11/05/2022
 • Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 • Download
 • 06/05/2022
 • Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 • Download
 • 11/04/2022
 • Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 • Download
 • 08/12/2021
 • Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021
 • Download