Công bố thông tin

 • Ngày đăng
 • Tên tài liệu
 • Tải về
 • 16/05/2024
 • Thông báo thay đổi nhân sự cty CP Nhựa HN bầu TV HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ TN2024
 • Download
 • 11/05/2024
 • Danh sách cổ đông không CPN được bị hoàn thư giấy mời họp ĐHĐCĐ TN năm 2024
 • Download
 • 08/05/2024
 • Công bố danh sách ứng viên TV HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ TN 2024
 • Download
 • 25/04/2024
 • Thông báo danh sách cổ đông không chuyển phát nhanh được thư mời họp ĐHĐCĐ TN 2024
 • Download
 • 25/04/2024
 • Dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung tại kỳ họp ĐHĐCĐ TN 2024
 • Download
 • 25/04/2024
 • Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và tài liệu đại hội
 • Download
 • 22/04/2024
 • CBTT quyết định phạt VPHC lĩnh vực thuế
 • Download
 • 05/04/2024
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của NCLQ của NNB – APH
 • Download
 • 05/04/2024
 • CBTT quyết định phạt VPHC lĩnh vực thuế
 • Download
 • 01/04/2024
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu người liên quan của người nội bộ – APH
 • Download
 • Ngày đăng
 • Tên tài liệu
 • Tải về
 • 29/01/2024
 • Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4 năm 2023
 • Download
 • 29/01/2024
 • Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2023
 • Download
 • 29/01/2024
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2023
 • Download
 • 29/12/2023
 • Thông báo thay đổi nhân sự cty CP Nhựa HN bổ nhiệm P.TGĐ bà Lâm Thị Hiền
 • Download
 • 17/11/2023
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ – APH
 • Download
 • 10/11/2023
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu người liên quan của người nội bộ – APH
 • Download
 • 30/10/2023
 • Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3 năm 2023
 • Download
 • 30/10/2023
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2023
 • Download
 • 30/10/2023
 • Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2023
 • Download
 • 17/10/2023
 • Thông báo thay đổi giấy Đăng ký kinh doanh lần thứ 11
 • Download
 • Ngày đăng
 • Tên tài liệu
 • Tải về
 • 22/12/2022
 • Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ – ông Bùi Minh Hải – CT.HĐQT
 • Download
 • 16/11/2022
 • Thông báo giao dịch CP của người nội bộ – ông Bùi Minh Hải – CT HĐQT
 • Download
 • 28/10/2022
 • Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý III năm 2022
 • Download
 • 28/10/2022
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022
 • Download
 • 08/09/2022
 • ĐKKD thay đổi lần thứ 9
 • Download
 • 29/08/2022
 • Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng 2022
 • Download
 • 17/08/2022
 • Đăng ký Kinh doanh thay đổi lần thứ 8
 • Download
 • 28/07/2022
 • CBTT BCTC quý 2/2022 và giải trình CL lợi nhuận
 • Download
 • 27/07/2022
 • Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1/2022
 • Download
 • 26/07/2022
 • QĐ của HĐQT về việc cho công ty VMC (công ty con của NHH vay vốn)
 • Download
 • Ngày đăng
 • Tên tài liệu
 • Tải về
 • 31/12/2021
 • CBTT thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn của cổ đông lớn (APH)
 • Download
 • 28/12/2021
 • Công bố thông tin kết luận thanh tra Thuế
 • Download
 • 27/12/2021
 • CBTT giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ
 • Download
 • 14/12/2021
 • Nội dung thông qua KH triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn và mục đích SD vốn
 • Download
 • 08/12/2021
 • Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021
 • Download
 • 08/12/2021
 • Bản cung cấp thông tin thành viên Hội đồng quản trị
 • Download
 • 26/11/2021
 • Hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT
 • Download
 • 26/11/2021
 • TB bổ sung quy định đối với cổ đông khi đến dự ĐHCĐ bất thường lần 1
 • Download
 • 23/11/2021
 • DSCĐ không gửi được TB mời họp ĐHCĐ (Cập nhật bổ sung)
 • Download
 • 19/11/2021
 • Cập nhật bổ sung tài liệu ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021
 • Download
 • Ngày đăng
 • Tên tài liệu
 • Tải về
 • 28/07/2022
 • Báo cáo quản trị 6 tháng 2022
 • Download
 • 30/12/2020
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7
 • Download
 • 28/12/2020
 • Quyết định số 855/QĐ-SGDHCM về thay đổi đăng ký niêm yết
 • Download
 • 23/12/2020
 • Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 03
 • Download
 • 23/12/2020
 • Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn – Phùng Thị Khánh Hằng
 • Download
 • 23/12/2020
 • Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – Phùng Thị Khánh Hằng
 • Download
 • 10/12/2020
 • Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu
 • Download
 • 03/12/2020
 • Công ty CP Nhựa Hà Nội thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
 • Download
 • 03/12/2020
 • Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
 • Download
 • 03/12/2020
 • Nghị quyết HĐQT về Báo cáo kết quả phát hành và phương án xử lý 19.819 cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đặt mua và 2.053 cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn
 • Download
 • Ngày đăng
 • Tên tài liệu
 • Tải về
 • 12/06/2021
 • Báo cáo tài chính riêng Q3.2019
 • Download
 • 12/06/2021
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Q3.2019
 • Download
 • 10/12/2019
 • Công bố Quyết định số 91861/QĐ-CT-TKT4-XPVPHC ngày 09/12/2019 của Cục Thuế thành phố Hà Nội
 • Download
 • 06/12/2019
 • Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu
 • Download
 • 06/12/2019
 • Thông báo về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán NHH từ thị trường đăng ký giao dịch Upcom tại HNX sang thị trường niêm yết tại HOSE
 • Download
 • 03/12/2019
 • Bản cáo bạch Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội 03/12/2019
 • Download
 • 29/11/2019
 • Công ty CP Nhựa Hà Nội công bố quyết định số 800/QĐ-SGDHN về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu NHH
 • Download
 • 29/11/2019
 • Thông báo về việc niêm yết cổ phiếu NHH tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
 • Download
 • 26/11/2019
 • Quyết định số 499QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu NHH
 • Download
 • 26/11/2019
 • Quyết định số 499QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu NHH
 • Download
 • Ngày đăng
 • Tên tài liệu
 • Tải về
 • 13/12/2018
 • CBTT công văn số 15869VSD-ĐK ngày 10122018 của VSD về việc điều chỉnh thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu NHH
 • Download
 • 11/12/2018
 • Nghị quyết của HDQT về gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua, ĐK đặt mua và nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm
 • Download
 • 07/12/2018
 • CBTT QĐ số 1089UBCK về việc gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
 • Download
 • 30/11/2018
 • Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cadivi Đồng Nai và TB về ngày không còn là cổ đông lớn của NHH
 • Download
 • 26/11/2018
 • Nghị quyết, Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 và nhân sự TB Kiểm soát
 • Download
 • 26/11/2018
 • Công bố thông tin Người nội bộ NHH
 • Download
 • 23/11/2018
 • Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
 • Download
 • 22/11/2018
 • Hồ sơ đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS
 • Download
 • 22/11/2018
 • Nghị quyết 85HĐQT điều chỉnh thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
 • Download
 • 22/11/2018
 • Hồ sơ đề cử ứng cử viên HĐQT
 • Download
 • Ngày đăng
 • Tên tài liệu
 • Tải về
 • 29/12/2017
 • Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn
 • Download
 • 14/12/2017
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng – Nguyễn Hạnh Dung
 • Download
 • 14/12/2017
 • Thông báo cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ của NHH
 • Download
 • 14/12/2017
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ – Cổ phiếu nhà nước
 • Download
 • 14/12/2017
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng – Phạm Thị Thanh Hiền
 • Download
 • 04/12/2017
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của nhà nước tại Công ty CP Nhựa Hà Nội
 • Download
 • 04/12/2017
 • Báo cáo tiến độ triển khai thoái vốn nhà nước
 • Download
 • 24/11/2017
 • Phê duyệt phương thức, thời điểm và giá khởi điểm thoái vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội
 • Download
 • 18/10/2017
 • Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng – Nguyễn Trọng Quân
 • Download
 • 18/10/2017
 • Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người người có liên quan của người nội bộ
 • Download
 • Ngày đăng
 • Tên tài liệu
 • Tải về
 • 23/04/2016
 • Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2015
 • Download
 • 23/04/2016
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
 • Download
 • 23/04/2016
 • Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
 • Download
 • Ngày đăng
 • Tên tài liệu
 • Tải về
 • 25/04/2015
 • Điều lệ công ty cổ phần nhựa Hà Nội năm 2015
 • Download