Điều lệ

 • Ngày đăng
 • Tên tài liệu
 • Tải về
 • 10/06/2022
 • Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung
 • Download
 • 31/05/2022
 • Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung)
 • Download
 • 31/05/2022
 • Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bố sung)
 • Download
 • 29/01/2019
 • Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Sửa đổi lần 3)
 • Download
 • 24/04/2018
 • Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung lần thứ 2
 • Download