Thông báo danh sách cổ đông không chuyển phát nhanh được thư mời họp ĐHĐCĐ TN 2024