GAUGE, OIL LEVEL

Phân loại rác và hướng dẫn xử lý:

Các sản phẩm nhựa kỹ thuật cần được thu gom cùng với loại rác nhựa có khả năng tái chế và cần được xử lý tại các nhà máy tái chế.