NQ HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Kim Ki Min