Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2021