CBTT thông qua giao dịch giữa HPC với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024