Thông báo thay đổi người liên quan của người nội bộ