Điều chỉnh tài liệu ĐHĐCĐ TN 2023 – Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2023