Cổ phiếu NHH (Cổ phiếu Nhựa Hà Nội) – CTCP Nhựa Hà Nội

Tổng hợp thông tin cổ phiếu NHH trên sàn chứng khoán của công ty cổ phần Nhựa Hà Nội thuộc tập đoàn An Phát Holdings
Cổ phiếu NHH là một cổ phiếu đáng để theo dõi và đầu tư trong những năm tới, do lơi nhuận ngắn hạn từ bất động sản và triển vọng
dài hạn từ dòng sản phẩm phân hủy sinh học.